DiGiorno Pizza, Deep Dish, Four Cheese

Mozzarella, parmesan, asiago, & romano. Fresh baked taste in minutes. Not ready to eat.